ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขออนุญาตจัดทำโครงการป่าชุมชน

1. มีการประชุมหมู่บ้านและมีมติให้จัดตั้งป่าชุมชน

2. ราษฎรที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีภูมิลำเนาอยู่ในหมู่บ้านลงลายมือชื่อขอเข้าร่วมจัดทำโครงการป่าชุมชนจำนวนตั้งแต่ ๕o คนขึ้นไป

3. คณะกรรมการป่าชุมชนรับผิดชอบโครงการป่าชุมชน